Ovlaštenja

  • Ovlaštenje za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugoženih požarom
  • Rješenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata
  • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih instalacija za gašenje i dojavu požara
  • Ovlaštenje za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu (izrada procjene rizika, osposobljavanje za rad na siguran način, ispitivanje radne opreme, ispitivanja u radnom okolišu, fizikalni čimbenici)